Podsumowanie klasy Mail_Mbox

Podsumowanie klasy Mail_Mbox – Klasa służąca do odczytu plików maili mbox.

Odczyt i zapis plików mbox.

Plik w formacie mbox składa się z wielu emaili zapisanych jako jeden duży plik. Można je rozdzielić dzięki temu, iż każdy rozpoczyna się od wyrażenia "From ", i zakończony jest znakiem nowej linii.

Konstruktur tej klasy przyjmuje nazwę pliku jako parametr, wywołując metodę open() generuje indeks mówiący gdzie emaile się zaczynają i gdzie kończą, oraz zwraca pojedyncze emaile przy użyciu metody get(), używaj±c pozycji z wygenerowanego indeksu.

Przy pomocy tej klasy można również wywołać metodę wstawienia insert(), usunięcia remove() oraz aktualizacji update() wiadomości w pliku mbox. Gdy wywoływana jest jedna z tych metod, klasa sprawdza czy plik został zmodyfikowany od czasu utworzenia indeksu - zmiana pliku przy użyciu złych pozycji w indeksie najprawdopodobniej uszkodzi go. Takie sprawdzenie nie jest wywoływane przy pobieraniu pojedynczej wiadomości poprzez get(), gdyż to by zwolniło proces przy pobieraniu tysięcy emaili. Jednakże można wywołać metodę hasBeenModified() przed u¿yciem get() aby sprawdzić czy nie został zmodyfikowany. Jeżeli metoda zwróci true, powinno się zamknąć plik przy użyciu close() oraz ponownie otworzyć metodą open().

Jeżeli wydarzy się coś dziwnego i nie wiadomo dlaczego, można aktywować debugowanie przy pomocy setDebug(true). Możesz również zmienić tymczasowy katalog w którym zmieniane mboxy są przechowywane przy dodawaniu/usuwaniu/modyfikacji przy użyciu setTmpDir('/ścieżka/')

Drzewo klas dla Mail_Mbox

  • PEAR

    • Mail_Mbox

Mail_Mbox (Previous) How to use Mail_Mbox (Next)
Last updated: Fri, 27 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.