DB_result::fetchRow()

DB_result::fetchRow() – Pobiera wiersz wyników zapytania

Synopsis

mixed &fetchRow ( integer $fetchmode = = DB_DEFAULT_MODE , integer $rownum = = null )

Description

Zwraca wiersz danych z zestawu wyników, po czym przesuwa wskaźnik na następny wiersz. Dane mogą zostać sformatowane jako tablica lub jako obiekt.

Parameter

integer $fetchmode

tryb pobrania danych. Domyślny tryb to DB_FETCHMODE_DEFAULT, który nakazuje użyć trybu pobrania aktualnego DB. Domyślny tryb pobrania DB można zmienić używając setFetchMode(). Wartości te to między innymi:

  • DB_FETCHMODE_ORDERED

  • DB_FETCHMODE_ASSOC

  • DB_FETCHMODE_OBJECT

integer $rownum

numer wiersza do pobrania

Return value

mixed - tablica lub obiekt zawierający wiersz danych, NULL gdy osiągnięto koniec zestawu wyników lub obiekt DB_Error przy niepowodzeniu

Note

This function can not be called statically.

Example

Użycie fetchRow()

<?php
// Gdy posiadasz prawid&lstrok;owy obiekt DB nazwany $db...
$res =& $db->query('SELECT * FROM mytable');
while (
$row =& $res->fetchRow()) {
    
// Przyjmujemy i&zdot; domy&sacute;lny tryb DB to
    // DB_FETCHMODE_ORDERED
    
echo $row[0] . "\n";
}
?>
Pobiera wiersz wyników do zmiennej (Previous) Zwolnienie zestawu wyników (Next)
Last updated: Wed, 25 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.