DB_result::fetchInto()

DB_result::fetchInto() – Pobiera wiersz wyników do zmiennej

Synopsis

integer fetchInto ( array &$arr , integer $fetchMode = = DB_FETCHMODE_DEFAULT , integer $rowNum = = null )

Description

Umieszcza wiersz danych wyników zapytania w zmiennej której nazwę podasz, po czym przesuwa wskaźnik na następny wiersz. Dane mogą zostać sformatowane jako tablica lub jako obiekt.

Parameter

mixed $arr

referencja do zmiennej która ma przechowywać wiersz

integer $fetchMode

tryb pobrania danych. Domyślny tryb to DB_FETCHMODE_DEFAULT, który nakazuje użyć trybu pobrania aktualnego DB. Domyślny tryb pobrania DB można zmienić używając setFetchMode(). Wartości te to między innymi:

  • DB_FETCHMODE_ORDERED

  • DB_FETCHMODE_ASSOC

  • DB_FETCHMODE_OBJECT

integer $rowNum

numer wiersza do pobrania. Zauważ iż 0 zwróci pierwszy wiersz, 1 zwróci drugi wiersz, itd..

Return value

integer - DB_OK gdy wiersz został pobrany, NULL gdy osiągnięto koniec zestawu wyników lub obiekt DB_Error przy niepowodzeniu

Note

This function can not be called statically.

Example

Użycie fetchInto()

<?php
// Gdy posiadasz prawid&lstrok;owy obiekt DB nazwany $db...
$res =& $db->query('SELECT * FROM mytable');
while (
$res->fetchInto($row)) {
    
// Przyjmujemy i&zdot; domy&sacute;lny tryb DB to
    // DB_FETCHMODE_ORDERED
    
echo $row[0] . "\n";
}
?>
Zestaw wyników DB (Previous) Pobiera wiersz wyników zapytania (Next)
Last updated: Thu, 26 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.