PEAR::getStaticProperty()

PEAR::getStaticProperty() – obsługa statycznych właściwości (package developer related)

Synopsis

require_once 'PEAR.php';

mixed &PEAR::getStaticProperty ( string $class , string $var )

Description

Jeżeli masz klasę częściowo/całkowicie statyczną, i potrzebujesz statycznych właściwości, możesz użyć tej metody aby je zasymulować. Np. w swojej metodzie(-ach) możesz użyć:

<?php
$myVar 
= &PEAR::getStaticProperty('myVar');
?>

Musisz użyć referencji!

Parameter

  • string $class - nazwa klasy w której wywołujesz getStaticProperty()

  • string $var nazwa zmiennej do pobrania.

Return value

mixed - referencja do zmiennej. Jeżeli nie ustawiona, będzie automatycznie zainicjalizowana na NULL.

Example

Użycie getStaticProperty()

<?php

require_once 'PEAR.php';

class 
myClass {

function 
setValue$set
{
 
$foo = &PEAR::getStaticProperty('myClass'"foo");
 
$foo $set;
}

function 
view()
{
 print 
PEAR::getStaticProperty('myClass'"foo");
}

}

myClass::setValue('value = foo');
myClass::view();
?>

Wynikiem tego będzie

value = foo
Destruktor (package developer related) (Previous) ustala funkcję zamykającą dla statycznych klas (package developer related) (Next)
Last updated: Fri, 27 Nov 2015 — Download Documentation
Do you think that something on this page is wrong? Please file a bug report or add a note.
View this page in:

User Notes:

There are no user contributed notes for this page.